Fast Feed / Накратко

Конкурс за графичен дизайн и за сувенири


ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА

Софийският университет обявява международен конкурс в две направления – за графичен дизайн и за дизайн на сувенири, които да повишат неговата видимост и популярност в обществото.

 

ИЗИСКВАНИЯ СПРЯМО КОНКУРСНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предложенията трябва да създават ясен позитивен имидж на институцията, който да бъде привлекателен за партньори, колеги, гости, посетители и други адресати извън СУ Св. Климент Охридски” (Университета).

Предложенията трябва да дават възможност учещите и работещите в него да се идентифицират като част от единна университетска общност, която тази година ще отпразнува 125-годишния юбилей от своето възникване, с официален лозунг на кампанията „Знанието прави силата”.

 

Предложенията трябва да намерят творчески баланс между:

  • внушението, че Университетът е най-старото, стабилно и качествено висше учебно заведение в страната; с традиции и международен престиж,

но заедно с това и

  •  млад университет, пълен с енергични и инициативни студенти и преподаватели, добре вписан в глобалното развитие на науката, отворен към света и иновациите; 

Насърчава се присъствието на игрови, автоироничен елемент, т.е. предложенията да не са твърде строги, патетични и тържествени. Не е задължително официалното лого на Университета да е интегрирано в предложения дизайн.

 

Кандидатите в Конкурса имат възможност да направят своите предложения и в двете по-долу описани направления на Конкурса или да участват само в едно от тях:

1. Създаване на графичен дизайн - последователна система от знаци с ясно и уникално послание, която да изрази особеностите на Университета. Визуалната система трябва да бъде приложена задължително върху чаша, химикал, тениска и чанта, както и върху поне един допълнителен рекламен продукт по избор на кандидата. 

2. Създаване на експериментални и концептуални продукти (сувенири), които да са атрактивни за таргет групите и да са проводник на емоционална стойност за тях.

 

НАГРАДИ

Първа награда – 4000 лв.

Две поощрителни награди на обща стойност 2000 лв.

 

ПЪЛНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯтук

Приложение 3; Приложение 4


ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕ ПОДАВАТ ДО 1 АВГУСТ 2013 г.:           

  • в електронен вид на имейл адрес sofia.uni.design@gmail.com или
  • на хартиен носител на адрес гр. София, ул. „Московска" № 49, каб. 27,

за Културен център на СУ


Коментари:


Галерия